پاسخ به: وکیل به انگلیسی چی میشه؟

#1299

برای بیان کلمه وکیل معادل زیر به انگلیسی مورد استفاده قرار می گیرد (همراه تلفظ کلمات):

Lawyer /’lɔjər/ (لایِر یا لُیِر) (بیشتر انگلیسی بریتانیایی)

وکیل ، وکیل دادگستری

Attorney /ətɜ:rni/ (اِتِرنی) (انگلیسی آمریکایی)

یا

Attorney at law (انگیسی آمریکایی)

وکیل ، وکیل دادگستری