پاسخ به: معنی in association with به فارسی

#1302

عبارت in association with در انگلیسی معادل عبارت زیر در فارسی است:

In association with /əˌsoʊsiˈeɪʃən/ /əˌsoʊʃiˈeɪʃən/ (اِسُسی اِیشِن یا اِسُشی اِیشِن)

در همکاری با ، با همکاری … ، با مشارکت …