پاسخ به: آنفلو آنزا به انگلیسی

#1308

سرماخوردگی شدید یا همان آنفلوآنزا ( آنفلوانزا) به انگلیسی همراه با تلفظ:

influenza /ˌɪnfluˈɛnzə/ (اینفلو اِنزا)

آنفلو آنزا ( آنفلو انزا )

مخفف همین کلمه:

Flu /flu/ (فلو)

آنفلو آنزا ( آنفلو انزا )