پاسخ به: سیاه پوست یا سیاه پوستان به انگلیسی

#1311

برای بیان سیاه پوست در انگلیسی و علی الخصوص در انگلیسی آمریکایی از کلمات و اصطلاحات زیر می تون استفاده کرد:

Black / Blacks /blæk/ (بلَک/بلَکس)

سیاه پوست / سیاه پوستان

African-American (African American)

سیاه پوست (آفریقایی-آمریکایی)

Black American

آمریکایی سیاه پوست

Afro-American ( Afro American )

آفریقایی-آمریکایی (سیاه پوست)