پاسخ به: معنی Glassy-eyed به فارسی

#1321

معنی اصطلاح Glassy-eyed  که صفت است، به فارسی می شود:

glassy-eyed /ˈɡlæsiˌaid/ (گلَسی آید)

دارای نگاه خیره و بی احساس و بی علاقه، خیره و بی روح و بی تفاوت، با حالت بی روح و بی تفاوت، بی تفاوت

مثال:

People walk the streets glassy-eyed.

مردم بی تفاوت در خیابان ها راه می روند.