پاسخ به: تیر و کمان به انگلیسی

#1328

برای بیان تیر و کمان و ورزش تیر و کمان به انگلیسی از عبارات زیر استفاده می شود (با تلفظ):

bow and arrow /bəʊ ənd ˈærəʊ/ (بُ اِند اَرُ)

1. تیر و کمان 2. ورزش تیر و کمان (بیشتر در انگلیسی بریتانیایی)

archery /ˈɑrtʃəri/ (آرچِری)

1. ورزش تیر و کمان، تیر اندازی با کمان 2. تیر و کمان (تجهیزات) (بیشتر در انگلیسی آمریکایی)

archer /ˈɑːtʃər/ (آرچِر)

کماندار، تیرانداز با کمان

bowman /بُمِن/ (ˈboʊmən)

کماندار