پاسخ به: انتخابات مجلس به انگلیسی

#1333

برای بیان عبارت انتخابات مجلس به انگلیسی با تلفظ:

Parliamentary election

/ˌpɑrləˈmɛntəri ɪˈlɛkʃən/ /ˌpɑrləˈmɛntri ɪˈlɛkʃən/ (پارلِمنتری یا پارلِمنتِری ایلِکشن)

انتخابات مجلس (پارلمان)

حتی می توان برای انتخابات مجلس ایران از عبارت زیر استفاده کرد:

Majlis election

انتخابات مجلس (در ایران)