پاسخ به: معنی اصطلاح On and off به فارسی

#1340

معنی عبارت و اصطلاح On and off یا Off and on به فارسی « گه گداری » (گاه گداری) یا « هر از گاهی » یا « گاهی اوقات » و سایر معانی مشابه می شود.