پاسخ به: کشور سوئیس به انگلیسی

#1342

نام کشور سوئیس به انگلیسی به دو صورت زیر نوشته و تلفظ می شود:

Swiss /swɪs/ (سوئیس)

سوئیس (سوییس)

Switzerland /ˈswɪtsərlənd/ (سوئیتسِرلِند)

سوئیس (بیشتر این کلمه مورد استفاده قرار می گیرد)