پاسخ به: معنی اصطلاح one by one

#1344

معنی عبارت و اصطلاح One by one :

  • یکی یکی (گاهی به معنی به نوبت)
  • یک به یک
  • تک تک