پاسخ به: ضرب المثل Like father, like son

#1346

ضرب المثل « Like father, like son » که برای دختر و مادر « Like mother, like daughter » نیز گفته می شود، به معنای این است که پسر شبیه به پدر یا دختر شبیه به مادر از نظر رفتار و کردار و … است. معادل این ضرب المثل در فارسی:

Like father, like son (Like mother, like daughter)

پسر کو ندارد نشان از پدر تو بیگانه خوان و مخوانش پسر