پاسخ به: کلمه امپراطور به انگلیسی

#1349

امپراطور یا حاکم اصلی در یک حکومت امپراطوری همراه با تلفظ :

emperor /ˈɛmpərər/ (اِمپِرِر)

امپراطور مرد

empress /ˈɛmprəs/ (اِمپرِس)

امپراطور زن

Empire /empaɪər/ (اِمپایِر)

امپراطوری، حکومت امپراطوری