پاسخ به: معنی Hurry up به فارسی

#1357

معنی و تلفظ فعل ترکیبی hurry up :

Hurry up /ˈhɜr·i/ /ˈhʌ·ri/ (تلفظ: هاری آپ؛ آمریکایی: هِری آپ)

عجله کردن، با عجله انجام دادن، شتاب کردن، با شتاب انجام دادن