پاسخ به: قلب کسی را شکستن به انگلیسی

#1360

برای بیان قلب کسی را شکستن یا کسی را از نظر عاطفی و روحی آزردن می توان از نعادل و عبارت زیر در انگلیسی استفاده کرد:

Break someone’s heart

قلب کسی را شکستن

مثال:

It breaks my heart to see him so unhappy.

ناراحت دیدن او، قلبم را شکست.

You broke my heart.

تو قلب مرا شکستی.