پاسخ به: معنی و معادل دقیق gold digger

#1362

معادل و معنی دقیق برای اصطلاح و عبارت « Gold digger » همراه با تلفظ کلمه:

gold digger /ˈɡoʊld ˌdɪɡər/ (گُلد دیگِر)

پول پرست، آهن پرست (بیشتر برای دختران)