پاسخ به: دفاع شخصی به انگلیسی

#1367

دفاع شخصی (ورزش) یا دفاع از خود (دادگاه و حقوق) به انگلیسی همراه با تلفظ :

self-defence (UK) / self-defense (US)

/ˌsɛlfdɪˈfɛns/ (سِلف دی فِنس)

دفاع شخصی ، دفاع از خود

مثال:

Self defense laws

قوانین دفاع از خود