پاسخ به: من بعداً خودم رو می رسونم به انگلیسی

#1369

برای بیان این جمله در محاوره و مکالمه روزمره زبان انگلیسی از عبارت و فعل ترکیبی زیر استفاده می شود:

Catch up

رساندن، جبران عقب افتادگی کردن

مثال:

You go! I’ll catch up with you later.

تو برو! من بعداً خودم رو بهت می رسونم (من بعداً خود را به تو خواهم رساند)

She is really fast, and I couldn’t catch up with her.

او خیلی سریع است و من نمی تواستم به او برسم.

Will Western industry ever catch up with Japanese innovations?

آیا صنعت غرب هرگز به نوآوری های ژاپنی خواهد رسید؟