پاسخ به: گواهینامه رانندگی به انگلیسی

#1371

گواهینامه رانندگی ( گواهی نامه رانندگی) یا همان مدرک گواهینامه رانندگی به انگلیسی :

driving licence

گواهینامه رانندگی