پاسخ به: معنی و معادل جنگ داخلی به انگلیسی

#1375

معادل عبارت جنگ داخلی به انگلیسی همراه با تلفظ:

civil war /ˈsɪvəl wɔr/ (سیوِل وُر یا سیوِل وار)

جنگ داخلی

مثال:

The Spanish Civil War

جنگ داخلی اسپانیا