پاسخ به: البته به انگلیسی

#1377

معنی و معادل دقیق اصطلاح و کلمه البته به انگلیسی همراه با تلفظ:

Of course /əv kɔrs/ /ɑːv kɔrs/ (آو کُرس یا اِو کُرس)

البته

مثال:

The Second World War ended, of course, in 1945.

جنگ جهانی دوم پایان یافت، البته در سال 1945.

“Can you help me?” “Of course”

آ: «می توانی من را کم کنی؟» ب: «البته»