پاسخ به: دوش گرفتن یا حمام کردن به انگلیسی

#1381

برای بیان دوش گرفتن یا حمام کردن به انگلیسی از عبارات و افعال زیر می توان استفاده کرد:

Take a bath (بیشتر انگلیسی آمریکایی)

حمام کردن

Have a bath (بیشتر انگلیسی بریتانیایی)

حمام کردن

Take a shower

دوش گرفتن