پاسخ به: حروف الفبای انگلیسی به ترتیب با تلفظ

#1383

تعداد حروف الفبای انگلیسی 26 حرف است. حروف بزرگ و حروف کوچک الفبای انگلیسی:

uppercase or capital letters (حروف بزرگ)

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

lowercase or sentence case letters (حروف کوچک)

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

حروف الفبای انگلیسی به ترتیب همراه با تلفظ هر حرف :

A [eɪ] اِی

B [biː] بی

C [siː] سی

D [diː] دی

E [iː] ای

F [ɛf] اِف

G [dʒiː] جی

H [eɪtʃ] اِیچ

I [aɪ] آی

J [dʒeɪ] جِی

K [keɪ] کِی

L [ɛl] اِل

M [ɛm] اِم

N [ɛn] اِن

O [oʊ] اُ

P [piː] پی

Q [kjuː] کیو

R [ɑr] آر

S [ɛs] اِس

T [tiː] تی

U [juː] یو

V [viː] وی

W [ˈdʌbəl juː] say: double-ju دابل یو

X [ɛks] اِکس

Y [waɪ] وای

Z [ziː] in American English, [zɛd] in British English زد یا زی

The English alphabet:

حروف الفبای انگلیسی - The English alphabet

منبع: انگلیس تیم (http://englishteam.ir)