پاسخ به: کار نیکو کردن از پر کردن است به انگلیسی

#1387

معادل ضرب المثل فارسی « کار نیکو کردن از پر کردن است » به انگلیسی :

Practice makes perfect

کار نیکو کردن از پر کردن است

این ضرب المثل انگلیسی به این معناست که تمرین و ممارست باعث کامل شدن و موفقیت صحیح و بی نقص می شود.