پاسخ به: حقوق بشر به انگلیسی

#1389

معادل عبارت حقوق بشر در انگلیسی با تلفظ:

Human rights /ˈhjumən raɪts/ (هیومِن رایتس)

حقوق بشر

مثال:

In the treaty both sides pledge to respect human rights.

در این پیمان، هر دو طرف متعهد شدند که به حقوق بشر احترام بگذارند.