پاسخ به: خرید اینترنتی به انگلیسی

#1391

عبارت خرید اینترنتی یا خرید آنلاین به انگلیسی همراه با تلفظ:

Online shopping /ˈɑnˈlaɪn ˈʃɒpɪŋ/

(تلفظ بریتانیایی: اُنلاین شاپینگ؛ تلفظ آمریکایی: آنلاین شاپینگ)

خرید اینترنتی (خرید آنلاین)