پاسخ به: اصطلاح آزمون و خطا به انگلیسی

#1393

اصطلاح معروف « آزمون و خطا » به انگلیسی همراه تلفظ عبارت:

Trial and error /ˌtraɪəl ənd ˈer.ər/ (ترایِل اِند اِرِر)

آزمون و خطا

مثال:

There’s no instant way of finding a cure – it’s just a process of trial and error.

هیچ راه فوری و سریعی برای یافتن درمان قعی نیست. تنها راه فقط روند (پروسه) آزمون و خطاست.