پاسخ به: کشورهای توسعه یافته به انگلیسی

#1395

معادل کشورهای توسعه یافته یا کشورهای پیشرفته (کشورهای جهان اول) به انگلیسی همراه با تلفظ:

developed countries /dɪˈvɛləpt ˈkʌntriz/

کشورهای توسعه یافته