پاسخ به: آنقدرها هم بد نیست به انگلیسی

#1403

برای بیان جمله « آنقدرها هم بد نیست » (اونقدرها هم بد نیست) در مکالمه روزمره و محاوره به انگلیسی از جمله زیر استفاده می شود:

It’s not that bad

آن قدر ها هم بد نیست (اونقدرها هم بد نیست)

مخفف این جمله:

Not that bad

اونقدرها هم بد نیست