پاسخ به: نوار غزه به انگلیسی در اخبار

#1405

برای بیان عبارت نوار غزه به انگلیسی از عبارت زیر با تلفظ های زیر استفاده می شود:

Gaza strip

/ˈgɑ zə strɪp/ ˈ/gæz ə strɪp/

(گَزِ اِستریپ یا گازِ اِستریپ)

نوار غزه