پاسخ به: سحرخیر باش تا کامروا شوی به انگلیسی

#1409

ضرب المثل معروف در فارسی « سحرخیر باش تا کامروا شوی » یک معادل خوب و دقیق نیز به انگلیسی دارد:

The early bird gets the worm

سحرخیر باش تا کامروا شوی