پاسخ به: آب پرتقال به انگلیسی

#1411

آب پرتقال به انگلیسی همراه با تلفظ:

orange juice /ˈɒrɪndʒ dʒuːs/ (آرینج جوس)

آب پرتقال