پاسخ به: معنی کلمه ای در متن

#1413

واژه take-out (takeout) شاید معادل دقیقی در فارسی نداشته باشد اما این کلمه به معنی رستورانی است که شما فقط باید غذا را از آن تهیه کنید و در جای دیگری خارج از رستوران (در خانه و …) آن را صرف کنید. اما معادلی که برای کلمه takeout استفاده می شود «رستوران بیرون بر» است. پس معنی دقیق و مناسب این عبارت:

Local take-out place

مکان رستوران بیرون بر محلی (تهیه غذا)