پاسخ به: معنی و معادل Propaganda در فارسی

#1427

معنی و معادل کلمه Propaganda در انگلیسی به هرگونه تبلیغات پوچ و دروغین و شعار تو خالی اطلاق می شود که این کلمه را در فارسی می توان همان « پروپاگاندا » (تبلیغات سیاسی) ترجمه کرد. تلفظ و معنی:

Propaganda

/ˌprɑpəˈgændə/ /proʊpəˈgændə/

(پراپه گَندا یا پرُپه گَندا)

پروپاگاندا، تبلیغات سیاسی، تبلیغات (دروغین و ظاهری)