پاسخ به: کوه و قله کوه به انگلیسی

#1429

معادل انگلیسی کلمه کوه و کلمه قله در انگلیسی همراه با تلفظ:

Mountain /ˈmaʊntən/ (مَونتِن یا ماونتِن)

کوه

Mount

مخفف mountain، کوه

Summit /ˈsʌmɪt/ (سامیت)

قله، قله کوه، نشست (گردهمایی)

مثال:

G8 summit

نشست گروه هشت

… the first man to reach the summit of Mount Everest.

… اولین مردی که به قله کوه اورست رسید.