پاسخ به: drop stop به فارسی چی میشه ؟

#1431

عبارت « Drop stop » نام تجاری یک محصول ابداعی است که بین صندلی جلو خودرو و کنسول قرار می گیرد تا آشغال و … به قسمت میان صندلی جلو و کنسول ریخته نشود.

Drop stop :

دراپ استاپ (Drop stop)