پاسخ به: اتحادیه عرب به انگلیسی

#1433

برای نوشتن و بیان عبارت اتحادیه عرب به انگلیسی :

Arab League

اتحادیه عرب