پاسخ به: رنگین کمان به انگلیسی

#1435

رنگین کمان به همراه تلفظ  معادل انگلیسی :

rainbow /ˈreɪnˌboʊ/ (رِین بُ)

رنگین کمان