پاسخ به: معنی either در آخر جمله

#1438

معنی این جمله :

هیچ کسی « هم » قدردادن استعداد من نیست.

توجه داشته باشید که either در جمله می تواند معانی « هر یک یا هر کدام (از دو گزینه) »، « هم یا همچنین » و نیز « هر دو » را به خود بگیرد.

چند مثال:

“Do you prefer pork or beef?” “I don’t like either.

الف: تو گوشت گاو رو ترجیح می دی یا گوشت خوک رو؟ – ب: من از هیچکدام (از این دو) خوشم نمیاد.

Either person would be fine for the job.

هر کدام (از این دو فرد) می تواند برای این شغل مناسب باشد.