پاسخ به: وزارت دفاع به انگلیسی

#1440

وزارت دفاع به انگلیسی همراه تلفظ به شکل زیر بیان می شود:

Defense department /diˈfɛns diˈpɑrtmənt/(US)

Department of defense

(دیفِنس دیپارتمِنت)

وزارت دفاع (انگلیسی آمریکایی)

Defence ministry /diˈfɛns ˈmɪnɪstrɪ/ (UK)

(دیفِنس مینیستری)

وزارت دفاع (انگلیسی بریتانیایی)