پاسخ به: از این طرف به انگلیسی چی میشه؟

#1444

برای بیان عبارت از این طرف در محاوره و مکالمه روزمره انگلیسی فقط کافی است از عبارت « This way » استفاده کنیم.

This way!

از این طرف!