پاسخ به: آموزشگاه رانندگی به انگلیسی

#1446

معنی و معادل آموزشگاه رانندگی به انگلیسی با تلفظ :

driving school /ˈdraɪ.vɪŋ ˌskuːl/ (درایوینگ اِسکول)

آموزشگاه رانندگی