پاسخ به: کاربرد else

#1449

معنی این جمله به فارسی :

ترجمه نزدیک به تحت اللفظی:

  • هر کس برای چه چیز دیگری می تواند درخواست کند؟

ترجمه روان تر:

  • هر کس می تواند چه چیز دیگری را بخواهد؟
  • افراد می توانند چه چیز دیگری را بخواهند؟

و …