پاسخ به: تلفظ و معنی کودتا به انگلیسی

#1458

تلفظ و معادل انگلیسی کلمه کودتا :

Coup d’état /ˌkudeɪˈtɑ/ (کودِی تا)

کودتا

مخفف این کلمه:

Coup /’ku/ (کودتا)

کودتا