پاسخ به: حواست باشه به انگلیسی

#1465

برای بیان حواست به خودت باشه یعنی مراقب کار و … خود باش به انگلیسی:

Watch yourself

حواست باشه، حواست به خودت باشه، مراقب باش! (بیشتر محاوره)

choose your words (carefully)

حواست به حرفهایی که می زنی باشه! حواست به حرف زدنت باشه! حواست باشه چی داری می گی!