پاسخ به: رنگ بنفش به انگلیسی

#1467

رنگ بنفش به انگلیسی همراه با تلفظ:

purple /ˈpɜrpəl/ (پِرپِل)

بنفش، رنگ بنفش، بنفش رنگ، بنفش شدن یا بنفش کردن