پاسخ به: Is that all

#1469

ترجمه تحت اللفظی جمله : « آیا این همه چیزی است که وقتی کسی در حال آمدن است، او در موردش فکر می کند؟ »

در ترجمه آزاد معانی بهتری می توان برای این جمله استفاده کرد.