پاسخ به: سطل آشغال یا سطل زباله به انگلیسی

#1471

سطل آشغال یا سطل زباله یا زباله دان به انگلیسی همراه با تلفظ و کاربرد در انگلیسی بریتانیایی و انگلیسی آمریکایی:

trash can /ˈtræʃ ˌkæn/

(آمریکایی: ترَش کَن؛ بریتانیایی: تراش کان)

سطل آشغال، سطل زباله (بیشتر آمریکایی)

garbage can /ˈɡɑːr.bɪdʒ ˌkæn/ (گاربیج)

سطل آشغال، سطل زباله (بیشتر آمریکایی)

dustbin /ˈdʌst.bɪn/ (داستبین)

سطل آشغال، سطل زباله (بیشتر بریتانیایی)

dumpster /ˈdʌmp.stər/ (دامپستِر)

سطل آشغال و سطل زباله بزرگ خیابانی