پاسخ به: مچ انداختن و ورزش مچ اندازی به انگلیسی

#1473

معادل کلمه مچ انداختن و ورزش مچ اندازی به انگلیسی با تلفظ :

arm-wrestle /ˈɑːmresl/ (آرم رِسِل)

مچ انداختن، در رقابت مچ اندازی شرکت کردن

arm-wrestling /ˈɑrmˌrɛslɪŋ/ (آرم رِسِلینگ)

مچ اندازی، ورزش مچ اندازی