پاسخ به: Plug labour shortages

#1476

زنده باشید. این جمله در متن باید مورد بررسی قرار بگیرد و اینکه متن بریتانیایی است یا آمریکایی. معنی این جمله:

برخی از کارفرمایان از مهاجرت (استفاده از مهاجرین) برای جبران کمبود کارگر استفاده می کنند.