پاسخ به: اخاذی کردن یا حق سکوت گرفتن به انگلیسی

#1479

معادل خوب و دقیق برای فعل و کلمه اخاذی کردن یا حق سکوت گرفتن از کسی :

Blackmail /ˈblækˌmeɪl/ (بلَک مِیل)

اخاذی، حق سکوت گیری، اخاذی کردن از کسی، حق سکوت گرفتن از کسی

مثال:

It looks like the pictures were being used for blackmail.

به نظر می رسد که این تصاویر برای اخاذی مورد استفاده قرار گرفته شده اند.